Privacy Verklaring

KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
LOT Manar, 22000 Marrakech
21, 1862 XP Bergen, The Netherlands
PRIVACY & COOKIEVERKLARING Travel Magical Morocco
Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens
wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.
BOEKING
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd
te zijn.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
§ Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
§ Geboortedatum
§ Betalingsgegevens
§ Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
§ Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
§ Gegevens over de geboekte reis
§ Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering
§ Paspoortgegevens
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
§ Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw
reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van
de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
§ Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die
maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor
zover u hier toestemming voor geeft.
§ Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met
de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
§ NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie
en incassohandelingen.
§ Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen,
voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
§ Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle
of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.
KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens
verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het
voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens
dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
§ Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
§ Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
§ Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens
gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
§ Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke
plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.
Met wie delen wij uw gegevens?
§ Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover
dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de
door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
§ Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals
het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en
voor de betaling en incasso.
Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens
doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de
(reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte
verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die
gelden in dat land.
REISEVALUATIE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de
reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
§ Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
§ Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u
hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van
de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten
voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een
surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener.
Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.
NIEUWSBRIEF
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens
gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef
van de nieuwsbrief te personaliseren.
Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft
gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen
wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan
onderaan iedere nieuwsbrief.
Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.
COOKIES & PROFILERING
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij uw IP-adres.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte
advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden.
Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van uw toestemming.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Uw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.
KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
§ Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
§ Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op
de klacht.
§ Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet
dient te prevaleren.
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u
hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van
de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling
voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht
bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht
doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en
geschillenbeslechters.
BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
§ toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren
te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
§ ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is
versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
§ inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen
achterhalen.
§ wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
§ het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
UW RECHTEN
Uw rechten:
§ U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te
corrigeren.
§ U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
o deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en
daarmee verenigbare doelen, of;
o de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt
en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
o de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming
of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven
gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
§ U heeft het recht op beperking van de verwerking.
§ U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
§ U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
§ U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
§ U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor
directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
§ U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met
het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.
WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege
veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of
vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en
zonder voorafgaande melding wijzigen.
VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,
dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
BEDRIJFSNAAM: Travel Magical Morocco
ADRES: J.M. Graadt van Roggenweg 21, 1862 XP Bergen NH
EMAIL: [email protected]
COOKIEBELEID
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen
welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
Cookienaam: _gat_gtag UA-69550626-1 Google Analytics – Statistieken
Type cookie: analytisch
Levensduur: 14 maanden
Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om
KvK 37116981 Triodos NL26 TRIO 0338 7369 56 BTW nr NL 8209.39.389.B.01
goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van
de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te
kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers,
welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een
prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie
met [Google Analytics].
Trackingcookies
Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van
tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om
uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek
aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw
browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat
stelt deze banners niet langer toe te staan.
Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen
nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de
privacy- en cookieverklaring van deze partijen.
Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies